The HTS Daily Panchangam
September 23, 2021 (Thursday)

Sunrise06:46
Sunset18:49
Moonrise20:22
Moonset09:13
Rahu2:18 D -3:48 D
Yama6:45 D -8:16 D
Guli9:46 D -11:17 D
TithiBhădrapada Krishna Paksha Tritiya 11:00 N
NakshatraAšwini 11:24 N